28.11.2021 |
Territoris.cat

Alcarràs, nou consistori que activa mesures per reduir la càrrega fiscal als veïns

Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alcarràs desplega un seguit de mesures amb les quals es preveu mitigar l'impacte de l'aturada, a conseqüència de l'epidèmia de coronavirus, sobre les economies familiars i les empreses i els autònoms de la vila
Reunió del Consell Emergències de l'Ajuntament d'Alcarràs
Reunió del Consell Emergències de l'Ajuntament d'Alcarràs
Alcarràs, nou consistori que activa mesures per reduir la càrrega fiscal als veïns

L'alcalde d'Alcarràs, Manel Ezquerra, va presentar a la Junta de Govern del passat divendres, un decret d'alcaldia amb mesurer urgents per donar suport a empreses i famílies del municipi, davant els efectes que està provocant l'epidèmia de coronavirus.

Les mesures proposades per Ezquerra, s'hauran d'aprovar en el decurs de la pròxima sessió Plenària. Entre aquestes, destaca la sol·licitud a la Gerència del Cadastre d'una revisió a la baixa dels valors d'immobles i finques per tal de reduir l'import del rebut de l'IBI, la suspensió de la recaptació de totes les taxes associades a serveis afectats per les mesures de contenció del COVID-19, terrasses, mercats municipals.

Pel que fa a l'àmbit familiar, l'Ajuntament d'Alcarràs també suspèn les taxes de l'Escola bressol, Escola de música i Escola de dibuix, i l'adaptació de les previsions pressupostàries d'aquí al 2022 per reduir la càrrega fiscal als veïns del municipi del Segrià tot mantenint els serveis bàsics i la inversió compromesa.

Al decret s'estableix també que es proposarà la reducció en un 1% de l'Impost de Construccions i Obres –es pretén que passi del 3% al 2%-, l'establiment d'una quota reduïda de la taxa d'escombraries pels locals comercials sense activitat i la modificació de la taxa del servei d'abastament d'aigua, establint la mateixa taxa de l'escomesa del servei dels locals existents. A més a més, el superàvit del 2019 es podrà destinar a inversions en polítiques socials.

Imatge AlcarràsIgualment, al Decret d'Alcaldia, es fixa l'ampliació fins al 30 d'abril els terminis de pagament dels deutes tributaris la gestió dels quals correspon a l'Ajuntament i els procediments de constrenyiment alhora que els terminis de venciments dels pagaments fraccionats s'estenen, com a mínim, fins al 20 de maig tret dels casos en els quals el termini acordat sigui superior. També, atès que l'Ajuntament d'Alcarràs va delegar a la Diputació de Lleida en el seu dia la gestió i recaptació en període voluntari i executiu dels tributs locals, se sol·licita que s'estudiï ampliar els períodes de cobrança en període voluntari i ampliar els ajornaments per l'IBI, l'IAE, l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i l'Impost sobre l'Increment dels Valors dels Immobles Urbans.

El Decret de mesures aprovat i referendat per la Junta de Govern també un seguit de mesures de caràcter social, entre les quals destaca la decisió de poder destinar el superàvit de l'exercici 2019 a inversions per a garantir el subministrament d'aigua i aliments a persones vulnerables

Tasques de desinfecció en els espais públics d'AlcarràsEl consistori també ha adquirit el compromís de fer seguiment a les companyies responsables d'altres subministraments bàsics, energia, telecomunicacions, entre altres, per garantir que donen compliment dels diferents Reials Decrets aprovats per fer front a l'emergència sanitària en curs

El consistori, també, vol agrair la seva feina als pagesos i ramaders, que garanteixen aquests dies amb el seu treball la disponibilitat d'aliments frescos i de qualitat.

Alcarràs és un poble que li deu la seva prosperitat als pagesos i ramaders i, aquests dies, cal posar especialment en relleu el valor de la seva feina. Hem de donar les gràcies a la bona gent que, com els sanitaris, els transportistes i els membres dels cossos de seguretat està treballant per tothom i com sempre durant aquests dies; però no ens podem oblidar, i menys encara a casa nostra, dels qui produeixen tot allò que mengem

Alcarràs, nou consistori que activa mesures per reduir la càrrega fiscal als veïns
comentaris