03.10.2022 |
Territoris.cat

Lleida tindrà un edifici d'habitatges en règim cooperatiu, una iniciativa social pionera

L’Empresa Municipal d'Urbanisme cedeix el solar situat a Ciutat Jardí i la cooperativa construirà i gestionarà l'immoble

talamonte2
Lleida tindrà un edifici d'habitatges en règim cooperatiu, una iniciativa social pionera

L'Empresa Municipal d'Urbanisme (EMU) i la cooperativa Sostre Cívic va signar ahir un conveni per promoure un edifici d'habitatges a Lleida en règim cooperatiu al carrer Enric Roca Peralta, al barri de Ciutat Jardí.

Es tracta d'una iniciativa social pionera a la capital de Ponent, mitjançant la qual l'EMU cedirà el dret de superfície del sòl a Sostre Cívic

El tinent d'alcalde Sergi Talamonte va explicar que la finalitat és proveir habitatges per cobrir les necessitats no ateses suficientment pel mercat, i perquè els cooperativistes puguin accedir a un habitatge "digne, estable i assequible", per donar compliment al que estableix la normativa del Dret a l'Habitatge.

Es tracta del primer edifici d'habitatges d'aquestes característiques que s'impulsa a la ciutat de Lleida.

Talamonte i president de l'EMU ha ressaltat la necessitat d'"implantar un model que realment atengui les necessitats residencials a la ciutat".

Els habitatges cooperatius seran qualificats de protecció oficial (HPO). Sostre Cívic farà l'estudi previ de la seva viabilitat i l'EMU constituirà un dret de superfície a favor de la cooperativa per a la promoció, construcció i gestió d'un edifici d'habitatges.

Les parcel·les preveuen un nombre màxim de 25 habitatges amb un termini de vigència del dret de superfície de 75 anys, a comptar des de l'endemà de l'atorgament de la pertinent escriptura pública de constitució del dret de superfície.

Sostre Cívic és una Cooperativa Integral d'habitatges i persones usuàries en règim de cessió d'ús, sense ànim de lucre i d'iniciativa social

Sostre Cívic durà a terme la promoció i construcció dels habitatges i a tal efecte es compromet a elaborar estudis previs i de viabilitat econòmica i financera del projecte en el termini de sis mesos a comptar des de la signatura del conveni, i prèviament a la signatura del contracte de constitució del dret de superfície.

La condició per accedir a un habitatge serà estar inscrit en el registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial, sense perjudici que les parts, de mutu acord, puguin establir altres condicions d'accés per part dels sol·licitants. A més a més, Sostre Cívic adjudicarà els habitatges entre els seus socis, que hauran d'estar inscrits al Registre de Socis Expectant.

Lleida tindrà un edifici d'habitatges en règim cooperatiu, una iniciativa social pionera
comentaris