La Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida signa un acord de col·laboració amb la Paeria

El consistori ponentí destinarà 10.000 euros a les activitats objectes de l’acord

La Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida per a l’impuls d’espais de coordinació i participació del teixit solidari a les terres de Lleida 2021.

Ambdues parts consideren d’interès treballar conjuntament per enfortir les capacitats i les sinergies dels agents en matèria de sensibilització al desenvolupament per a promoure espais de coordinació, participació i expressió civil del teixit associatiu solidari a les Terres de Lleida.

Es tracta de treballar emmarcats en l’EpTS (Educació per a la Transformació Social), potenciant una xarxa ciutadana participativa, solidaria i compromesa, en concordança amb els objectius de la Coordinadora d’ONGD i aMS i de la Paeria, que alhora generi uns serveis de qualitat per a la ciutadania

La Paeria de Lleida destinarà 10.000 euros per a les activitats objecte del conveni

Els objectius principals són:

  • participar en el seguiment i la consecució del Pla Director de Cooperació de l’Ajuntament de Lleida, treballant per l’alineació del mateix amb el Pla Director 2019-2022, de la Política Publica de Cooperació Catalana;
  • enfortir i consolidar l’estructura interna de la Coordinadora d’ONGD mitjançant diferents activitats, en especial totes aquelles activitats que planifiquin el treball conjunt de les ONGD i moviments solidaris de la ciutat de Lleida;
  • donar a conèixer la Coordinadora a les ONGD i moviments solidaris que no en formen part mitjançant les línies de difusió previstes, d’acord amb el que s’estableix en el Pla Director de Cooperació Catalana 2019-2022;
  • treballar amb la resta d’agents solidaris de la ciutat de Lleida per a la formació i sensibilització de la ciutadania de Lleida, sobre la realitat política, econòmica, social i cultural que envolta les relacions nord sud i problemàtica general dels pobles i col·lectius empobrits;
  • impulsar la recerca dels diferents materials i recursos educatius elaborats per les ONGD i moviments solidaris de Lleida, per tal de generar un fons inventariat que pugui ser consultat via web a disposició de les escoles, professors i entitats de la ciutat (Sac Solidari);
  • enfortir els processos de suport a les Entitats que treballin en l’àmbit de l’Educació per la Transformació Social, mitjançant un suport estructural, assessorament tècnic al cicle del projecte, assessorament jurídic, suport informàtic i de software adaptat a la gestió d’associacions sense ànim de lucre. 

Comentaris