Anna Feliu Moragues
Anna Feliu Moragues
Opinió

Envellir al poble

A la Catalunya rural, on el percentatge d’envelliment és més elevat que a la resta del país, ens falten serveis d’atenció a la gent gran de proximitat. A les ciutats hi ha centres de dia, centres cívics o casals de la Generalitat, però als pobles no. Hi ha molts municipis que el seu casal o local…