19.10.2021 |

Som essencials per garantir la seguretat i la salut a la feina

A Lleida, el total d’accidents de treball durant la jornada, sumant-hi els accidents in itinere, ha estat de 6.044, dels quals 5.993 són lleus; 41, greus, i 10, mortals, aquests últims s’han incrementat en relació amb l’any 2019 un 42,86 %, i el sector serveis és el més afectat
Som essencials per garantir la seguretat i la salut a la feina

El 28 d’abril és el Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, i com cada any CCOO de Lleida analitza les dades de sinistralitat laboral a les nostres comarques.

A Lleida, el total d’accidents de treball durant la jornada, sumant-hi els accidents in itinere, ha estat de 6.044, dels quals 5.993 són lleus; 41, greus, i 10, mortals, aquests últims s’han incrementat en relació amb l’any 2019 un 42,86 %, i el sector serveis és el més afectat.

Aquest 2020, tot i estar marcat per una important aturada d’activitat, ens deixa una imatge esgarrifosa de les dades de sinistralitat. A Catalunya hi ha hagut un augment dels accidents de treball del 21,54 % respecte del 2019. L’índex d’incidència dels accidents mortals durant la jornada s’incrementa un 24,74 %. L’índex d’incidència de malalties professionals amb baixa a Catalunya ha estat del 34,30 % en dones, i del 31,39 % en homes.

Amb aquestes dades ens enfrontem a la sortida d’una crisi sanitària, econòmica i social en la qual hem de reforçar el valor de la salut en el treball com a dret fonamental i centre de les relacions laborals.

Volem analitzar també el paper dels serveis de prevenció i les mútues en tot aquest entrellat. El passat 2020 els efectes de la pandèmia van posar en evidència la baixa qualitat de la prevenció a les empreses, especialment en aquelles en les quals el servei és extern.

A Catalunya els serveis de prevenció externs suposen un 73 %, i la dedicació del tècnic o tècnica de prevenció d’aquests serveis a les empreses és de 3,5 hores anuals. La voluntat empresarial i de les mútues de desviar al sistema públic els danys a la salut produïts pel treball posa de manifest la finalitat lucrativa dels serveis de prevenció i la capacitat d’evitar l’obligatorietat de les empreses en la investigació i la millora de les pràctiques preventives.

A aquest cercle viciós, se li suma la limitació a l’accés a les prestacions de la protecció social de les persones treballadores, pressionades per un sistema de seguiment invasiu per part de la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques (SGAM) i de les mateixes mútues que faciliten l’alta anticipada de treballadors i treballadores cosa que sovint provoca un agreujament de la patologia.

És evident que el model preventiu es mosta esgotat i és necessari promoure els canvis necessaris que garanteixin una protecció real de la salut en les persones treballadores, tenint en compte que les dades ens donen la xifra de 6,8 % del total d’empreses que fa una vigilància de la salut col·lectiva.

Per tot això esmentat fins aquí, CCOO de Lleida, aquest 28 d’Abril, exigim a les patronals més compromís amb la vida i la salut de les persones treballadores, i proposem com a prioritari:

— La derogació de les reformes laborals que han debilitat la negociació col·lectiva i han fomentat la precarització dels treballs.

— La participació equilibrada de la representació legal del treballadors i treballadores (RLT) seguint altres models europeus.

— La priorització de l’ús dels recursos preventius interns.

— L’establiment de criteris mínims de qualitat preventiva en els contractes amb serveis de prevenció aliens.

— L’establiment de la llibertat de criteri professional dels tècnics i tècniques de prevenció.

— La introducció de la visió de gènere en la normativa de prevenció.

— L’aplicació de polítiques actives reals en prevenció de riscos laborals apostant per una nova estratègia catalana de seguretat i salut (ECSSL).

— La dotació de recursos suficients a l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) i a l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST).

— L’elaboració un nou marc normatiu per a les mútues.

— La supressió del programa d’incentivació econòmica i control de les incapacitats temporals (IT) establert entre l’INSS i l’SGAM.

— L’establiment de mecanismes eficaços per al control i les inspeccions públiques vers les actuacions preventives d’empreses.

— La promoció de la figura del delegat o delegada de prevenció sectorial o territorial en les empreses sense representació legal de les persones treballadores.

Som essencials per garantir la seguretat i la salut a la feina
comentaris