04.12.2021 |

Torrefarrera disminueix taxes per contribuir en la recuperació econòmica

Es tracta d'una modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022 i següents

Imatge de Torrefarera
Imatge de Torrefarera
Torrefarrera disminueix taxes per contribuir en la recuperació econòmica

Torrefarrera va aprovar, en el Ple extraordinari del passat 8 de novembre, la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022 i següents, amb l'objectiu d'ajudar les famílies torrefarrerines a fer front a la situació econòmica actual amb la menor càrrega possible, i continuar promovent una vila verda i sostenible. 

L'equip de govern municipal se celebra que l'anul·lació de l'impost de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, que ha sofert successives modificacions promogudes per l'actual equip de govern, l'última de l'any 2016, no tindrà cap impacte significatiu a les finances municipals. La voluntat d'impedir una doble imposició, i també la de no cobrar en transmissions que suposaven pèrdues en lloc d'increments patrimonials, va fer que s'incloguessin bonificacions en benefici de les famílies, fins al punt que actualment la major part d'ingressos venen de grans tenidors i empreses.

Així, es va preveure una bonificació del 95% entre familiars de primer grau i cònjuge, per l'habitatge habitual de l'adquirent o del transmitent. Una bonificació del 75% de l'impost a les transmissions entre familiars de primer grau d'afinitat i consanguinitat per la resta de béns. Per a la resta de familiars de segon i tercer grau s'estableix una bonificació del 50% de la quota íntegra a tots els béns gravats per aquest impost.

Seguint amb aquesta línia, s'han aprovat la modificació de l'Ordenança fiscal número 1 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles, amb l'objectiu de permetre accedir a la bonificació a totes les famílies amb la condició legal de família nombrosa.

També s'ha modificat l'Ordenança fiscal número 9 reguladora de la Taxa de clavegueram, en quan a la quota tributària, reduint la part fixa dels habitatges residencials un 10%, passant de 20 € a 18 € anuals, i congelant la part variable en funció del consum; i l'Ordenança fiscal número 11 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terreny d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, on es manté la bonificació del 50% a la taxa de terrasses per ajudar el sector de la restauració a acabar de recuperar-se dels efectes econòmics que ha provocat la pandèmia.

Torrefarrera disminueix taxes per contribuir en la recuperació econòmica
comentaris