Opinió

Donar valor a les policies locals i guàrdies urbanes

La manca de desplegament normatiu de les Policies Locals de Catalunya suposa un greuge comparatiu respecte a la resta de cossos policials d’Espanya

Les policies locals i guàrdies urbanes de Catalunya quasi sempre han patit diferències respecte a la resta de cossos policials.

La manca de desplegament normatiu de les Policies Locals de Catalunya suposa un greuge comparatiu respecte a la resta de cossos policials d’Espanya. També es produeix aquest greuge si atenem a les condicions de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

El cas de les policies locals de Catalunya és especialment rellevant, atès que el curs de formació bàsica impartit per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (anterior Escola de Policia de Catalunya) està equiparat al títol de tècnic corresponent a la formació professional, i donat que els mossos i caporals (escala bàsica) del cos de Mossos d’Esquadra, sí estan equiparats al grup de titulació C1 a efectes retributius, considerem que la titulació requerida als efectes ha de ser la corresponent per accedir al grup C1 de l’administració.

Des de les pròpies estructures que, a priori i en la majoria de casos, estan per sota de les mateixes necessitats actuals operatives, passant per l’envelliment generalitzat de plantilles, les mancances materials, les diferències salarials i els topalls en la promoció interna fins a les diferències en quant a l’accés als mateixos cossos policials que, actualment, representa una nova diferència respecte a la resta.

A més, s’observa un evident greuge comparatiu entre un policia local de Catalunya i altres cossos policials que actuïn també a Catalunya en relació amb l’aplicació del règim disciplinari. Tant la llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, com la Llei Orgànica 4/2010, de 20 de maig, del règim disciplinari del Cos Nacional de Policia, i la Llei Orgànica 12/2007, de 22 d’octubre, del règim disciplinari de la Guàrdia Civil, recullen que la comissió d’un delicte dolós, estant o no de servei, és punible disciplinàriament però, alhora, diferencien clarament entre estar o no de servei per graduar la gravetat de la pena. A Catalunya i en el cas de la policia local, però, qualsevol delicte, encara que tingui poca transcendència penal, seria sancionat amb infracció molt greu, aplicant-se una sanció mínima d’un any i un dia de suspensió de sou i feina.

És del tot necessari procedir a la modificació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, per tal d’equiparar els règims disciplinaris i no establir un greuge evident entre cossos policials.

És per això que, des del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, hem presentat dues Propostes de Resolució: La primera sobre l’equiparació del nivell de titulació per a l’accés als cossos de policies locals i guàrdies urbanes respecte la resta de cossos policials. Una segona Proposta posa el focus en l’equiparació dels règims disciplinaris dels cossos de policies locals amb la resta de cossos policials que actuen a Catalunya.

Pendents de les resolucions passin per la comissió d’Interior, només podem esperar que des del Govern de la Generalitat facin els passos i gestions adients per tal que, de la forma més àgil i ràpida possible, el nivell de titulació per accedir als cossos policials sigui el mateix que a la resta de cossos policials.

Comentaris