Opinió

Pressupost 2022 (1)

És un pressupost continuista i d’impuls, que respon a les necessitats administratives i financeres de l’ajuntament i que pretén desenvolupar estratègicament el Pla de Govern amb el qual ens vam presentar a les eleccions del 2019

Aprovar el pressupost al mes de març no acostuma a ser la tònica general d’una administració municipal. No obstant això, val a dir que des de l’equip de govern i de manera consensuada amb l’àrea econòmica hem apostat per prioritzar el pagament a proveïdors a final d’any, fer la liquidació a final de febrer i aprovar el pressupost al març en base la liquidació del 2021. Per tant, aquest és un pressupost ajustat i fruit d’una anàlisi rigorosa basant-se en la liquidació.

És un pressupost continuista i d’impuls, que respon a les necessitats administratives i financeres de l’ajuntament i que pretén desenvolupar estratègicament el Pla de Govern amb el qual ens vam presentar a les eleccions del 2019. I en aquest sentit, cal assenyalar que, malgrat dos anys de crisis econòmica i social a causa de la pandèmia, ens situem en un 76,47% de percentatge d’execució de les 136 propostes del Pla de Govern. Cal destacar aquest fet, ja que, quan es fa una anàlisi del mandat, és fàcil intentar obviar que sortíem del Pla d’inversió més important dels últims anys amb una despesa en inversió executada entre el 2017, i el 2019 de 7,5 milions d’euros, circumstància que ens va portar a una liquidació negativa de -624.000 euros que no vam poder revertir fins a finals de 2021 a conseqüència de la pandèmia.

El pressupost del 2022 contempla una amortització d’1.489.100 euros, 480.000 euros més quel’any passat. Amb tot plegat, situarem la ràtio d’endeutament a finals de l’exercici en 67,44%, el millor percentatge de la darrera dècada, i amb un ajustament pressupostari de despeses al voltant del 700.000 euros, tot i incrementar en un 1% el pressupost general. Amb aquest pressupost podem afirmar, malgrat que es vulgui fer entendre al contrari de forma malintencionada, que l’Ajuntament no té  problemes de deute ni de liquiditat i que pot atendre totes les seves obligacions, tot i que cal reduir el període mitjà de pagament a proveïdors i millorar la gestió interna. En definitiva, un pressupost que vol: 

  • Mantenir tots els serveis ac-tuals assumint els costos de capitalitat que tenim.
  • Fer una política social més potent i afrontant el tema de l’habitatge com a element central (proposta de micro-crèdits rehabilitar habitat-ges i incrementar la borsa i el parc públic).
  • Continuar donant suport econòmic al teixit associatiu, amb una trentena d’entitats.
  • Millorar els sistemes de ges-tió interna del consistori.
  • Mantenir viu el ritme d’in-versions i accentuar les acci-ons de millora en la via públi-ca, duplicant les partides de conservació i arranjaments de carrers, recuperant la gestió directa de la jardineria.

Hem passat dos anys complicats però l’Ajuntament ha continuat treballant per ajudar a la ciutadania i per planificar els reptes estratègics de ciutat.

Comentaris