Opinió

El valor del regadiu a Catalunya

Cal mentalitzar de la importància que té el regadiu en la nostra societat i ser conscients de com implica a totes a tots, ja que de la seva bona gestió en depèn el futur del nostre territori i el benestar de la població en els pròxims anys

Commemorem el Dia Mundial de l’Aigua, una data per reivindicar la importància que té aquest recurs natural que és imprescindible per a la vida i que cal preservar. L’aigua ens uneix a totes i a tots, i és la nostra raó de ser com a Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR). És per això que és cabdal aprofitar aquesta data, i també la resta de dies de l’any, per mentalitzar de la importància que té el regadiu en la nostra societat i ser conscients de com implica a totes a tots, ja que de la seva bona gestió en depèn el futur del nostre territori i el benestar de la població en els pròxims anys. 

Malauradament, encara continuen existint veus en contra de la transformació del secà al regadiu, i que culpabilitzen l’agricultura de l’escassetat d’aigua. Unes afirmacions que es fan sense cap mena de coneixement sobre què és i representa el regadiu per a la societat, i que tot sovint s’efectuen a partir de criteris idealistes, i no pas pragmàtics ni documentats. I ara és hora de fer pedagogia sobre la valorització del regadiu a la societat, ja que els i les regants no només som consumidors d’aigua, sinó també responsables de la producció d’aliments per abastir la nostra societat de productes de proximitat i qualitat.  

 

El regadiu és riquesa, progrés i futur 

Perquè això sigui possible, cal mirar el sector agrari amb altres ulls: no podem analitzar el benefici social del consum d’aigua en l’agricultura només des d’un punt de vista econòmic i productiu, sinó que també cal tenir present l’impacte social i territorial que té el regadiu a la zona en què s’implanta. El regadiu és riquesa, progrés i futur. Així mateix, cal que la societat entengui que en cada acció que fa i en cada producte que consumeix, hi ha implícit un consum d’aigua, de manera que és tasca de tots ser més eficients i sostenibles. 

En el cas del regadiu, la modernització té un paper molt destacat a l’hora de garantir aquesta eficiència, i, en aquest sentit, les administracions s’hi han d’implicar de ferm, perquè es tracta d’una qüestió de país. Cal que tothom tingui clar que els regadius són un patrimoni de la societat, que ens impliquen a totes i a tots, al mateix temps que són la base per al desenvolupament econòmic del sector agrari en general i del català en particular. 

El regadiu s’ha de posar en valor no solament pel que representa per la nostra producció d’aliments, sinó també com un factor que redueix el risc de pèrdues de collites a causa de l’escassetat de precipitacions i la seva gran variabilitat. Per tant, el regadiu també va associat a la seguretat alimentària, i és un dels responsables més directes del proveïment d’aliments a escala mundial. Igualment, el regadiu fixa la població al territori, facilita el desenvolupament

econòmic de l’àrea on s’implanta, possibilita a la indústria agroalimentària poder disposar de matèries primeres de proximitat, amb la consegüent reducció dels costos de transport i d’emissions de CO2, de manera que també contribueix a mitigar els efectes del canvi climàtic. En definitiva, el regadiu ens implica a totes i a tots, tant a la població rural com a la urbana. 

A l’ACATCOR tenim un ferm compromís amb les més de 80 comunitats de regants que aixopluguem, un 70% de les actualment actives a Catalunya, que abasteixen 200.000 hectàrees de regadiu, tres quartes parts del total existent al país. A través del nostre Pla Estratègic 2020/2030, ens esforçarem per reivindicar el valor del regadiu davant de la societat, amb accions de divulgació que serveixin per posar de manifest que és gràcies a ell que la població pot disposar d’aliments sans, segurs, saludables, sostenibles i de quilòmetre zero.  

Comentaris