Opinió

La renuncia d’Espanya a fer polítiques que prioritzin la petita i mitjana empresa agrària familiar

Any rere any, els pressupostos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente han anat perdent importància relativa en el conjunt dels comptes del regne d’Espanya, de manera que han passat a representar d’un 3,44% el 2009 o un 2,90% el 2012, a un 2,14% aquest 2018. Aquest fet evidencia la manca de voluntat per part del govern espanyol d’apostar realment per dur a terme una veritable política agrària.

Si analitzem la partida pressupostària dedicada a la secció d’agricultura aquest 2018, la major part del pressupost prové de les aportacions de la política agrària comuna.

Fora de les despeses de funcionament ordinari, les partides operatives que aporta l’Estat i que representen transferències corrents, inversions reals y transferències de capital, suposen un 20,3%  enfront del 79,7% que sufragarà la Unió Europea.

Del pressupost operatiu del 2009 i 2010, l’estat espanyol assumia aleshores el 30-35% de les inversions reals, xifres que s’han anat reduint progressivament fins a assentar-se pràcticament a percentatges propers al 20% en els darrers exercicis.

Per tant, l’Estat ha renunciat a invertir en polítiques agràries pròpies que suposarien, sense cap mena de dubte, una millora significativa del sector, i en canvi avui es limita a gestionar el gruix dels fons comunitaris.

La congelació d’inversions en projectes tan cabdals, com per exemple, els Plans de Desenvolupament Rural (PDR), deixen prou clar que els pressupostos generals de l’estat per al 2018, una vegada més, eviten fer efectiva la reforma agrària, alhora que menystenen reptes com la competitivitat de les petites i mitjanes empreses agràries familiars, temes com la cohesió social, l’equilibri territorial, polítiques de sostenibilitat, els efectes del canvi climàtic o la despoblació de les zones agrícoles.

Des del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya al Congreso manifestem un interès especial en l’assignació d’una nova partida per als pressupostos del 2018 de 4 milions d’euros de crèdit per al sector hortofrutícola, en el capítol de transferències de capital a empreses privades. No volem, ni podem permetre que aquesta assignació beneficiï només a l’agroindustria sinó que demanem que es prioritzi la petita i mitjana empresa agrària familiar.

De totes maneres, també mostrem el nostre desencís pel baix nivell d’execució pressupostaria en el sector agrari. Un fet que fa anys que es va repetint i, per molt que el govern espanyol s’ompli la boca afirmant que les coses seran diferents, molt ens temem que aquest any tornarà a ser així.

Ja fa massa anys que els diferents governs d’Espanya han renunciat a dur a terme la reforma agrària que el país necessita i aquests pressupostos són un clar exemple de que no hi ha una voluntat real de fer cap canvi en aquest sentit.

Comentaris