Castelldans ha aprovat les noves taxes per a l’any 2019 amb importants bonificacions

Imatge del municipi de Castelldans
photo_camera Imatge del municipi de Castelldans

L'Ajuntament de Castelldans va aprovar en el decurs de la sessió Plenària del passat 10 d'octubre aplicar importants bonificacions en les taxes i impostos per l'exercici del 2019, com pot ser el de vehicles de tracció mecànica, que tindrà un descompte del 50% de la quota en el cas de vehicles elèctrics, els que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen; i pels híbrids que utilitzin com a combustible gasolina, amb emissions fins a 120 g / km de CO₂.

Una de les bonificacions importants fa referència a la quota íntegra de l'impost a favor d'immobles, es veurà reduïda en un 95% en el cas que en aquests es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin l'esmentada declaració.

Els veïns de Castelldans podran optar a una bonificació parcial de la quota d'IBI urbà els immobles on es duen a terme activitats empresarials (comerç o indústria) que fomentin l'ocupació. Podran ser declarades Activitats d'especial interès en foment de l'ocupació sempre que incrementin o mantinguin el nombre de llocs de treball i sobretot potenciïn la implantació de noves empreses al municipi.

El percentatge de bonificació variarà d'un 5% fins a un 15% a raó del nombre de treballadors a jornada completa que estiguin desenvolupant una activitat econòmica

Empreses de nova implantació

Les empreses de nova implantació al municipi podran gaudir també, durant els 3 primers anys d'activitat, d'una bonificació sobre l'IBI del 7.5% durant el primer any, el 5% el segon i el 2.5% el tercer.

En el cas de la rústica també s'estableixen bonificacions de fins al 30% de la quota íntegra de l'impost en el cas d'edificacions indispensables pel desenvolupament d'explotacions agrícoles, ramaderes i forestals, afectades pel procés de regularització cadastral, per considerar-les d'especial interès.

L'ICIO també es veu afectat per importants reduccions i per exemple, es bonificarà el 95% de la quota d'aquest impost a persones amb discapacitat de més del 50% per l'execució d'obres o instal·lacions, l'objecte de les quals sigui l'adequació d'immobles que hagin de constituir residència habitual; i les construccions i obres que realitzin directament els titulars de locals de negoci amb la finalitat d'eliminar barreres arquitectòniques, a fi de facilitar l'entrada i sortida a les persones amb discapacitats físiques.

Altres modificacions incorporades per al 2019 és la possibilitat de realitzar un abonament personal o familiar, per a les piscines municipals, per a una mensualitat, en lloc de tota la temporada.

Comentaris