26.11.2020 |
Territoris.cat

Comença la restauració de la façana sud de la Universitat de Cervera

Imatge façana sud de la Universitat
Imatge façana sud de la Universitat
Comença la restauració de la façana sud de la Universitat de Cervera

L’Institut Català del Sòl (Incasòl), ha iniciat les obres de restauració de la façana del carrer Canceller Dou de la Universitat de Cervera. L’actuació compta amb una inversió de 204.168,01 euros i un termini d’execució de sis mesos. L’Incasòl, mitjançant els fons provinents dels Convenis de transferències de l’any 2015 i de l’any 2016 amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finança el 100% de les obres.

L’obra, promoguda per l’Ajuntament de Cervera, el Departament de Cultura i l’Institut Català del Sòl, dins del programa de l’1% Cultural, es basa en un projecte de l’arquitecte Enric Solsona Piña i està sent executada per RÈCOP Restauracions Arquitectòniques, SLU.

Els treballs compten amb un pressupost de més de 200.000 euros i un termini d’execució de sis mesos

L’actuació preveu la restauració de la façana sud de l’edifici d’aproximadament 90 metres de llargària i flanquejada per dues torres. Els treballs consisteixen a repicar els murs, arrebossar de nou tota la base, estucar els paraments amb morter de calç, sorra de marbre blanc i calorejat amb terres natural. El color serà el mateix que el precedent de la porta de l’arxiu junt al pati interior i l’acabat serà raspat marcant el vol de portes, finestres i juntes de les cornises de tota la façana. Imatge balcons façana sud

També és previst restaurar la pedra de les cornises, portals i finestres amb pedra marró. Es reconstruiran els brancals amb pedra i es complementarà la restauració amb l’aplicació de morter a totes les cornises de la zona alta, del primer pis i aquells ampits que no són reconstruïts amb pedra a la planta baixa i a la primera. Es reconstruiran les llosanes dels sis balcons amb pedra marró, seguint el disseny original del cantell i el plafó inferior, amb acabat buixardat. També es reconstruiran les mènsules de suport dels balcons.

Les baranes de forja seran fregades i pintades, recuperant els poms de bronze i polit dels originals conservats a l’obra. Pel que fa als accessos, es construiran les dues portes d’entrada de la façana sud, seguint els plànols del projecte i les característiques constructives de l’obra original de la Universitat. Es retiraran les reixes exteriors de les finestres i a la planta baixa es reconstruiran dues finestres segons plànols, que seguiran les característiques constructives originals de la Universitat.

La Universitat de Cervera, bastida entre el 1718 i el 1740, és un monument històric declarat bé cultural d'interès nacional

A la planta primera es reconstruirà una finestra també seguint les característiques originals. La resta de finestres i balcons de la planta primera seran restaurades, recuperant la fusteria malmesa de la zona baixa exterior, els plafons i motllurats, amb la col·locació d’un escopidor. Tots els finestrals i balcons recuperaran les vidrieres seguint indicacions dels plànols del projecte i seguin les característiques constructives de l’obra original. I finalment, es pintarà la fusteria de tota la façana amb esmalt sintètic, color mangra.

La Universitat de Cervera, bastida entre el 1718 i el 1740, és un imponent edifici de planta rectangular i amb torres prismàtiques als angles, ubicat prop de l'antic call jueu de Cervera. És un monument històric declarat bé cultural d'interès nacional.

Comença la restauració de la façana sud de la Universitat de Cervera
comentaris