Opinió

Eradiquem el Bullying

Aquesta forma de violència es caracteritza per l’assetjament reiterat d’un agressor envers una víctima, en el que intervenen també altres infants i adolescents que habitualment actuen com a espectadors

El bullying és una forma de violència interpersonal, cada cop més freqüent ja no només als centres escolars, sinó també en centres d’activitat i oci dels infants i adolescents, i que algun de nosaltres ho hem pogut patir en la nostra etapa infantil o adolescent. Aquesta forma de violència es caracteritza per l’assetjament reiterat d’un agressor envers una víctima, en el que intervenen també altres infants i adolescents que habitualment actuen com a espectadors. En l’actualitat també observem que aquesta forma de violència també es produeix a través de les xarxes socials i dispositius electrònics, donant lloc al que es coneix com a Ciberbullying.

Aquestes formes d’assetjament, que en ocasions es veuen normalitzades entre infants i adolescents, té efectes devastadors en el desenvolupament de la víctima en aquesta etapa evolutiva, on el que més es necessita és l’acceptació, comprensió, acompanyament i respecte, tant per part dels iguals com dels adults, per tal d’experimentar un bon benestar emocional.

Els efectes negatius que poden tenir aquests tipus de violències van des de les dificultats en el rendiment escolar, aïllament social i efectes sobre la salut física i mental molt greus, que poden acabar en suïcidi si no els detectem a temps

La Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i la adolescència front la violència, en el capítol IV desenvolupa diverses mesures de prevenció i detecció precoç sobre la violència als centres educatius, que són imprescindibles si tenim en compte que es tracta dels espais on els infants i adolescents més socialitzen i on passen moltes hores amb el seu grup d’iguals.

Per poder garantir el desenvolupament dels protocols que es marquen, la llei inclou la creació d’una figura anomenada coordinador o coordinadora de benestar i protecció per a tots els centres educatius, que són els que han de vetllar i garantir el benestar de tots ells, i que actuarà sota la supervisió de la direcció del centre o titularitat del centre.

Aquests coordinadors/es tindran unes funcions mínimes definides en la Llei Orgànica, però que requeriran del seu desplegament per part dels departaments de la Generalitat que tenen implicació directa amb els infants i adolescents. Per tant, és competència de la Generalitat definir el seu perfil professional i la formació que requerirà i determinar si aquesta funció la assumirà personal del centre escolar, si és contractarà personal extern, o si es crearan places especifiques per aquest nou perfil professional.

A data d’avui, encara no tenim informació ni del Departament de Drets Socials ni del Departament d’Educació respecte a com i quan es farà el desplegament d’aquesta figura a Catalunya. I cal que la Generalitat s’afanyi i faci el deures, ja que segons estipula la llei, el desplegament d’aquesta figura ha d’estar estar implementada el proper curs 2022/23. Això implica que a aquestes alçades de l’any, els professionals haurien d’estar treballant en el seu Pla de Treball coordinat amb les respectives direccions de cada centre per tal de complir amb garanties totes les funcions mínimes establertes per la llei.

Des del nostre grup i com a portaveu d’Infància del GP Socialistes- Units per Avançar al Parlament de Catalunya, vetllarem perquè el proper més de juny els centres escolars tingui el personal necessari per ajudar-los a vetllar pel benestar integral dels infants i adolescents.

Comentaris