18.08.2022 |

L’IBI de les comunitats de regants: una doble imposició que amenaça la seva supervivència

Històricament, als béns de les comunitats de regants no s’hi ha aplicat l’IBI, ja que s’han considerat al Cadastre com a béns d’ús comú, similars als béns de domini públic, atès que tots dos estan subjectes a la concessió
L’IBI de les comunitats de regants: una doble imposició que amenaça la seva supervivència

Històricament, als béns de les comunitats de regants no s’hi ha aplicat l’IBI, ja que s’han considerat al Cadastre com a béns d’ús comú, similars als béns de domini públic, atès que tots dos estan subjectes a la concessió. Les comunitats de regants són corporacions de dret públic, sense ànim de lucre, que gestionen el regadiu, que és un servei públic, a través d’una concessió de cabals que discorren per uns béns i instal·lacions que necessiten concessió.

A partir de la crisi del 2008 i amb la baixada d’ingressos dels ajuntaments, s’han radicalitzat les polítiques fiscals i s’ha començat a aplicar l’IBI sobre aquests béns de les comunitats de regants amb unes valoracions molt elevades, que en molts dels casos suposen unes quotes a pagar inassolibles per part de moltes de les comunitats.

Tanmateix, des de l’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR) considerem que es produeix una doble imposició pel fet que, d’una banda, tributen les finques de regadiu amb un valor a efectes de l’IBI que duplica el valor respecte del secà, amb l’increment de recaptació que això comporta. D’altra banda, tributen també els béns i les instal·lacions de les comunitats de regants sense les quals no és possible fer efectiu el regadiu.

L’ACATCOR ja fa anys que va iniciar converses amb diverses forces polítiques amb representació al Congrés dels Diputats, amb l’objectiu de demanar la modificació del Reial decret llei 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a fi i efecte d’afegir una menció al final de paràgraf del punt 3 de l’art.73 “Bonificacions Obligatòries” que digués “així com les de les comunitats de regants”.

Aquesta modificació fou objecte de debat i aprovació per majoria a la Mesa de la Comissió d’Agricultura del Congrés de Diputats, després de ser presentada pel grup d’Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, a través d’una Proposició No de Llei al Ple del Congrés en data 12 de juliol de 2019. Malauradament, ara com ara estem on estàvem, i les comunitats de regants continuen pagant  per uns béns i unes instal·lacions que són de domini públic, i que a més a més, i en la majoria dels casos, donen servei als mateixos ajuntaments.

Per això, des de l’ACATCOR volem apel·lar els ajuntaments perquè la bonificació de fins al 95% de l’IBI que fins ara és facultativa, passi a ser obligatòria i que, per tant, la incloguin dins de les seves Ordenances fiscals. En paral·lel, des de l’Associació continuarem treballant perquè hi hagi el reconeixement necessari per incloure a les comunitats de regants en el mateix estatus que actualment tenen les Cooperatives en aquesta bonificació obligatòria de l’IBI.

L’IBI de les comunitats de regants: una doble imposició que amenaça la seva supervivència
comentaris