Opinions de Ramon Lletjós i Castells

Ramon Lletjós i Castells

L’IBI de les comunitats de regants: una doble imposició que amenaça la seva supervivència

Històricament, als béns de les comunitats de regants no s’hi ha aplicat l’IBI, ja que s’han considerat al Cadastre com a béns d’ús comú, similars als béns de domini públic, atès que tots dos estan subjectes a la concessió. Les comunitats de regants són corporacions de dret públic, sense ànim de…